این چهره بی نقاب، یعنی من.

 
» بازگشت :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» بعدازظهر جمعه :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
» جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» گیجی :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» ایستاده ای در آخرِ راه :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» پرسش :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» روز بد :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» بخشی از قصه احمد آقا :: ۱۳٩۱/۸/٩
» حرفهای از جنس آقا جلالی :: ۱۳٩۱/۸/٩
» خواب، کالبد، روح :: ۱۳٩۱/۸/۸
» هستی :: ۱۳٩۱/۸/٧
» قاضی مباش :: ۱۳٩۱/۸/۱
» تصادف یا حکمت؟ :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» قصه گرفتاری :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» مردم کار دارند! :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» من ده سال پیش، ده سال بعد :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» بقیه قصه احمد آقا :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» قصه احمد آقا :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» ای کاش :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» دو کلام حرف رک و پوست کنده :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» خواب و بیداری :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» آسد یوسفِ کفاش :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» فیزیک :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» خط های پیاده رو :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» رهایی :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» دردهای همه رقمی :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» پرسه :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» می طلبمش :: ۱۳٩۱/٦/۳
» ذکر :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» هذیان می گویم امشب انگار :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» ایدوئولوژی و عقل گرایی :: ۱۳٩۱/٥/٢
» امان از این همه بی کفایتی :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» ببار ای ابر سنگین باردار :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» زری خانم :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» بعداز ظهر تعطیل :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» کاش می شد آدمی همچون بنفشه ها وطنش را با خود ببرد هر کجا که خواست :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» جنگل و آتش :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» عقلی کنید :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» نابخردنامه :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» حیات کوچک ما :: ۱۳٩۱/٤/٩
» آدمیزاد :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» آخر و عاقبت :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» زمینی که سرمایه داری برای بازی طراحی کرده است :: ۱۳٩۱/٢/٩
» تابستان :: ۱۳٩۱/٢/۸
» فرار نکن پسر :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» آقای مادر به خطا :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» ۱۳٩۱/۱/٢۳ :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» ایرانی بودن :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» مشت و دیوار :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» نادانیم و ندانیم :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» درخت و بهار :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» فصل سرد پیش کتاب ها :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» خیالی که پر در آورده مثل یک چرخ ریسک :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» اینجا خلاء است. :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» هوای حوصله :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» قدر آدمی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» به کجا چنین شتابان؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» ادامه مصاحبت با هوشنگ خان :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» متفکرم :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» حرفی، گاهی، بدون ربط :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» 100 میلیارد 11 صفر دارد :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» پنجره :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» طنز شیرین کائنات :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» خواب دیدن :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» ای روزگار قدار :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» بر من بتاب :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» اتاق اینجا :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» مسئله روزانه :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» بعد از شش سال ... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» جا مانده ها :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» هتتریک :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» خیالی که پر می کشد :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» شب های تحویل کار :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» هوشنگ خان، نمی شه دیگه. :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» مواظب لنگ هایتان باشید :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» شارلاتان ها و احمق ها :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» روزنامه های هوشنگ خان :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» نیما جان بخواب هنوز همان وضع است. :: ۱۳٩٠/٩/٩
» توحشی که ریشه دارد :: ۱۳٩٠/٩/٩
» 99 درصد رو هستم :: ۱۳٩٠/٩/۸
» تهدید یک کودک :: ۱۳٩٠/٩/۸
» برون نتراود :: ۱۳٩٠/٩/٧
» بعد از ظهر تعطیل :: ۱۳٩٠/٩/٦
» وقتی در کوچه بازی می کردیم. :: ۱۳٩٠/٩/٤
» وقتی کافه ها تعطیل می شوند :: ۱۳٩٠/٩/۳
» تغییر :: ۱۳٩٠/٩/۳
» شکاکیون :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» خانه پاییزی من :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» ترس :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» پنجره ای که هابرماس باز کرد :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» زنگ های سر من :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» چه بلایی بر سر تعقلمان می آید؟ :: ۱۳٩٠/۸/٩
» ت----------------م-------------------ر--------------------ک-------------------ز :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» بمان با من :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» گر زحال دل خبر داری بگو :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» هتریک :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» استیو جابز :: ۱۳٩٠/٧/۱٥
» تبلیغات هوشمند. به اصطلاح :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» حرف مفت :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» حوصله ای که سر می رود :: ۱۳٩٠/٧/٦
» تناقضات مغلق من :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» فقط یکبار :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» پرش :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» تفکر و خیال :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» شهر بی پرنده :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» استادهای بی سواد همه جا یافت می شوند :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» حیران و سرگردان :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» با این شهرسازیتون :: ۱۳٩٠/٦/٩
» زندگی وارونه :: ۱۳٩٠/٦/۸
» نقاط مبهم :: ۱۳٩٠/٦/۸
» نوستالژیا و بن بست ها، تعادلی که هرگز برقرار نخواهد شد :: ۱۳٩٠/٦/٧
» دوست عزیز من :: ۱۳٩٠/٦/٦
» bi sobat :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» مدیریت به سبک ایرانی :: ۱۳٩٠/٤/۸
» ۱۳٩٠/٤/٧ :: ۱۳٩٠/٤/٧
» خاک :: ۱۳٩٠/٤/٧
» تصمیم سخت :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» باغ روبرو :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» رشد خلاقیت :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» هوای وطن :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» کوتاه و بلند :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» لحظه هایی خاص :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» دبیرستان :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» جوانی است و خامی :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» من و ما و مصلح :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» نسل اندر نسل :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» بازی دنیا :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» تشویش پنهانی :: ۱۳٩٠/٢/۱٢
» ماراتن :: ۱۳٩٠/٢/٦
» Life :: ۱۳٩٠/٢/٢
» تهمینه میلانی بخواند :: ۱۳٩٠/٢/۱
» ملو :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» ثروت :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» سوال :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» دایره اجتماعی :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» دوست دارید چه کاره شوید؟ :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» زندگی در ایران :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» دود و رذالت :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» بعد از ظهر بهاری :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» فقدان ها :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» تبریزی های اون ور اتوبان :: ۱۳٩٠/۱/٦
» آغاز یا پایان :: ۱۳٩٠/۱/۳
» ملول گشتم :: ۱۳٩٠/۱/٢
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٦ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
» :) :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» کوچه :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» چشمه بی رونق خلاقیت :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» آینده-حال-گذشته :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» سوال :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٩
» دلتنگی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٩
» اسفند :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» فصل های آرام :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» رویش :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» عصر یک روز آدینۀ برفی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» تهدید زندگانی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» روح اجتماعی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» ۱۳۸٩/۱٢/٩ :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» کجایی مغنی :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» ۱۳۸٩/۱٢/٩ :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» شب کابوس زده ناجور :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» فاصله :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» کاه دان دزد زده :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» یک سایت جالب :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» این یک اشتباه بود :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» حماقت :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» قامت ناساز ما :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» روز خوب نه :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» سه گانه من :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» افشین خان قطبی :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» هراس :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» صراحت، رفاقت :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» گذر از کوچه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» حوصلۀ سر رفته :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» کابوس :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» Like a bird on the wire :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» Loneliness :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» قهوه خانه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» راستی و صداقت :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» تهی هستیم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» تاریخ یکانی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» تاریک :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» Deep Rest :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» قٌل قٌل قٌل :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» عاشورا یعنی... :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» فرازی از دوست :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» باران :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» آرزوهایی که به گور می بریم :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» غَرق اباد :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» Deadline :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» همایش سواحل :: ۱۳۸٩/٩/٩
» برداشت :: ۱۳۸٩/٩/۸
» اندوهِ غریبه :: ۱۳۸٩/٩/٧
» یک آدم حسابی :: ۱۳۸٩/٩/۳
» Hope :: ۱۳۸٩/٩/۱
» هوشنگ خان :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» هوای اینجا سرد است :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» دویدن به دنبال هدف :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» I am so confused :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» من از خود هم گذشتم :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» ترس مادرزادی :: ۱۳۸٩/۸/۱
» چرا یک معمار، یک معمار می شود ولی یک شهرساز پوچ می شود. :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
» Negligence :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
» هیجانات فروخفته :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
» فقدان :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» استعداد های فراموش شده :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» شادمانی کودکانه :: ۱۳۸٩/٧/۱٦
» ........کجاست پس؟....... :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» آمدنم بهر چه بود :: ۱۳۸٩/٦/۱٢
» گاهی باید به یک کار بچسبی :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» مرثیه ای برای رفقا :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» ۱۳۸٩/٥/۱۸ :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» I am so obsessed :: ۱۳۸٩/٥/۸
» تا عقل باشد مرا حاجت هیچ نیست :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» خیلی سخت می گیری پسر :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» جهان در ترس :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» اندر کرامات شیخ ما :: ۱۳۸٩/٢/۸
» تولدی دوباره می خواهم :: ۱۳۸٩/۱/٢٤
» گربه ه ای بد اخلاق و کسی دوست نداره :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» سررسید های کار و نه زندگی :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» صبح دلاویز من :: ۱۳۸٩/۱/۱۱
» نوزایش :: ۱۳۸٩/۱/٧
» رودخانه های خروشان :: ۱۳۸۸/٩/۱٥
» ۱۳۸۸/٩/۱۳ :: ۱۳۸۸/٩/۱۳
» سلام دوباره :: ۱۳۸۸/٩/٧
» Return :: ۱۳۸۸/٢/۱۱
» بار گناه این شیوه زیست :: ۱۳۸٧/٩/۱٤
» بی نقاب این روزها :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
» وجدان جان بخواب دیگه. شب شده. :: ۱۳۸٧/٩/۸
» تعریف عدالت از دیدگاه علامه جعفری :: ۱۳۸٧/٩/٧
» ۱۳۸٧/۸/٢٦ :: ۱۳۸٧/۸/٢٦
» عجب ابری :: ۱۳۸٧/۸/٢٦
» یا امام زمان یا رضاخان :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» همینطوری :: ۱۳۸٧/۸/٢٤
» ملودی های گهواره ای :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
» روز قشنگ من :: ۱۳۸٧/۸/۱٥
» لوله گاز :: ۱۳۸٧/۸/۱٠
» نوشتن :: ۱۳۸٧/۸/٩
» گاف آفرینش :: ۱۳۸٧/۸/٩
» نون مثل نه، میم مثل مخالفم :: ۱۳۸٧/۸/٥
» نقطه سر خط :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» بد قولی خوب نیست ها :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» خط مقدم :: ۱۳۸٧/٧/٧
» اگه قول بدم چی؟ :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» ۱۳۸٧/٦/۳٠ :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» شب های گلبندگ :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» پیتر خان :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» کوچ :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» کافه پیاده رو :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» شاید که آینده... :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» ما ملت :: ۱۳۸٧/٦/۸
» وقتی که دلتنگ می شم :: ۱۳۸٧/٦/۸
» چه کنم با دل... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» حکایت روزهای درس خواندن :: ۱۳۸٧/٦/٦
» تحلیل :: ۱۳۸٧/٦/۳
» به صاحب قلم :: ۱۳۸٧/٦/۱
» منبع آرامش :: ۱۳۸٧/٦/۱
» جمال :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» ناشکری :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» چای کم رنگ :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» نپری یه هو :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» هوای ابری :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» هارداسان :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» به بطالت :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» حیاط بابام اینا :: ۱۳۸٧/٥/٢٤
» ۱۳۸٧/٥/٢۳ :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» راهمان را دوست داریم :: ۱۳۸٧/٥/۱٤
» وصف خدا :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» فهم :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» شب :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» ۱۳۸٧/٥/٩ :: ۱۳۸٧/٥/٩
» ۱۳۸٧/٥/٩ :: ۱۳۸٧/٥/٩
» اول و دوم و سوم :: ۱۳۸٧/٥/٧
» جمعه های بی دلتنگی :: ۱۳۸٧/٥/٧
» سحرخیز :: ۱۳۸٧/٥/۳
» بی قراری :: ۱۳۸٧/٥/۱
» عصرهای اینحالی :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» یک ایده :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
» امان از بی مختصاتی :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» آرامش :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» زنجیرهای زندگی :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» تفکر مجبوری :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» ۱۳۸٧/٢/۸ :: ۱۳۸٧/٢/۸
» ۱۳۸٧/٢/۸ :: ۱۳۸٧/٢/۸
» ۱۳۸٧/٢/٦ :: ۱۳۸٧/٢/٦
» ۱۳۸٧/٢/٦ :: ۱۳۸٧/٢/٦
» ۱۳۸٧/۱/۳٠ :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
» ۱۳۸٧/۱/٩ :: ۱۳۸٧/۱/٩
» Write, write. :: ۱۳۸٧/۱/٦
» حیرانه :: ۱۳۸٧/۱/٦
» نوروز آمد :: ۱۳۸٧/۱/٥
» انتخابات :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۳
» کابوس :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» چراغی که با خانه رواست :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
» حسم غریب است :: ۱۳۸٦/۱٢/٩
» ویرانه :: ۱۳۸٦/۱٢/٥
» انگیزه :: ۱۳۸٦/۱٢/٥
» ایران در مسیر قهقرا :: ۱۳۸٦/۱٢/٢
» سیستم آموزشی :: ۱۳۸٦/۱٢/۱
» استاد :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
» روند آرام :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» دندانپزشکی :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٦
» ولنتاین :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٢ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٢
» تا اطلاع ثانوی تعطیل :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۱
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٩
» پرنده ها می خوانند :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٩
» شهر شب :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
» ۱۳۸٦/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
» از ماست که برماست :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
» مناجات :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
» گفتگويی با خدا :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» شبی شده :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» تو ساحل آرومی و من موج پريشونم،‌ راز دل دریا رو می دونی و می دونم :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» آرامش :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۸
» باز گفتگويی با خدا :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۳
» دعاهای روزهای سخت من :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۳
» فقط تو را می پرستم و تنها از تو ياری می جويم :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٢
» ۱۳۸٦/٥/۳ :: ۱۳۸٦/٥/۳
» هنوز شب بيدار موندی لذت بخشه ها!!! :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٧
» ۱۳۸٥/٤/۱٦ :: ۱۳۸٥/٤/۱٦
» ۱۳۸٥/٤/٧ :: ۱۳۸٥/٤/٧
» ۱۳۸٥/٤/٢ :: ۱۳۸٥/٤/٢
» ۱۳۸٥/٤/٢ :: ۱۳۸٥/٤/٢
» ۱۳۸٥/۳/۳٠ :: ۱۳۸٥/۳/۳٠
» ۱۳۸٥/۳/٢٥ :: ۱۳۸٥/۳/٢٥
» ۱۳۸٥/٢/٢٦ :: ۱۳۸٥/٢/٢٦
» ۱۳۸٤/۸/٢٥ :: ۱۳۸٤/۸/٢٥
» ۱۳۸٤/۸/٢٢ :: ۱۳۸٤/۸/٢٢
» کار کار دنیاست دیگه :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
» چه خبره؟ :: ۱۳۸٤/۸/۳
» حکمت اردلانی :: ۱۳۸٤/٧/٢٠
» حرف مفت زیاد می زنم البته :: ۱۳۸٤/٧/٢٠
» سخت و آسون :: ۱۳۸٤/٧/٦
» دنیا من خوبم :: ۱۳۸٤/٦/۳٠
» پروژم تموم شد :: ۱۳۸٤/٦/٢٤
» علم کوه، زیبایی بلند :: ۱۳۸٤/٦/۱٥
» بزن بریم علم کوه :: ۱۳۸٤/٦/٢
» می رم به هر حال :: ۱۳۸٤/٥/۳۱
» سفر :: ۱۳۸٤/٥/۳٠
» کش مکش :: ۱۳۸٤/٥/۱٧
» رهایی :: ۱۳۸٤/٥/۱۳
» علم مغرور :: ۱۳۸٤/٥/۱
» نترس، بایست :: ۱۳۸٤/٤/٢۱
» فرار :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
» روی پله هنرها :: ۱۳۸٤/٤/٧
» لکنت :: ۱۳۸٤/۳/۳۱
» فعلا این طوریه :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
» سخت ترین برنامه ریزی :: ۱۳۸٤/۳/۱۳
» تردید :: ۱۳۸٤/۳/۱۳
» سه نقطه :: ۱۳۸٤/۳/۱٠
» بیا دیگه :: ۱۳۸٤/۳/۳
» عجب مخی :: ۱۳۸٤/٢/٢٩
» جای پایِ احساس :: ۱۳۸٤/٢/٢٧
» حماقت :: ۱۳۸٤/٢/۱٦
» بازم دانشکده :: ۱۳۸٤/٢/٩
» گلیمم به گلیمت :: ۱۳۸٤/٢/٥
» مکعب روبیک :: ۱۳۸٤/۱/۳۱
» خراب کن :: ۱۳۸٤/۱/٢٧
» گوسفند :: ۱۳۸٤/۱/٧
» چی بود؟ کی بود؟ :: ۱۳۸٤/۱/۳
» سالی رفت و ... :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٩
» کلان شهر :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۸
» ۱۳۸۳/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸۳/۱۱/۳٠
» ۱۳۸۳/۱۱/٢۳ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢۳
» ۱۳۸۳/۱۱/٢۱ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢۱
» ۱۳۸۳/۱۱/۱٠ :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٠
» ۱۳۸۳/۱۱/۸ :: ۱۳۸۳/۱۱/۸
» ۱۳۸۳/۱۱/٢ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢
» ۱۳۸۳/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸۳/۱٠/۳٠
» ۱۳۸۳/۱٠/٢۱ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢۱
» ۱۳۸۳/۱٠/٩ :: ۱۳۸۳/۱٠/٩
» « گاهی دلم برای خودم تنگ می شود.» :: ۱۳۸۳/۱٠/۳
» ۱۳۸۳/۱٠/٢ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢
» ۱۳۸۳/٩/٢٩ :: ۱۳۸۳/٩/٢٩
» ۱۳۸۳/٩/۱٩ :: ۱۳۸۳/٩/۱٩
» ۱۳۸۳/٩/۱۸ :: ۱۳۸۳/٩/۱۸
» ۱۳۸۳/٩/٧ :: ۱۳۸۳/٩/٧
» ۱۳۸۳/٩/٦ :: ۱۳۸۳/٩/٦
» ۱۳۸۳/٩/٥ :: ۱۳۸۳/٩/٥
» ۱۳۸۳/۸/٢٦ :: ۱۳۸۳/۸/٢٦