مشت و دیوار

آدم لحظاتی داره که می خواد کلش رو بکوبه به دیوار. ولی خوب چه فایده. دیوار که طوریش نمی شه. سر آدم هم که مهم نیست. پس آدم داره برای چی اینکار رو انجام می ده. نمی دونم اگر برای دیوار و سر مهم نباشه ولی به نظر برای دل مفید می یاد. این دله که تخلیه می شه و باری از روی دوشش برداشته می شه. یا مشت کوبیدن به دیوار هم همین کار رو می کنه. یا اینکه یه چیز با ارزش داشته باشی و بکوبیش به زمین تا خورد بشه. از دنیا و قوانین و خدای بالای سرش که دل خوشی نداشته باشی، گاهی این کارها یه حالی به جگرت می ده!

/ 0 نظر / 6 بازدید