آدمیزاد

آدمیزاد موجود عجیبی است. پیچیده فکر می کند، پیچیده تصمیم می گیرد و به سرعت خودش را وفق می دهد. اگر شرایطش خوب شود، زود فراموش می کند و دوباره شادی را از یاد می برد. اگر شرایطش سخت شود، زود خودش را وفق می دهد و به سختی عادت می کند. راستش را بخواهید 70-80 سال زندگی ارزش این همه حساب کتاب را ندارد. آدم باید کلیدش را بگذارد روی بی خیالی. 

/ 0 نظر / 7 بازدید