قدر آدمی

آدمیت قدر دارد. ارزش دارد. این شاید خیلی ابتدایی و بدیهی باشد. ولی همینطور است. همه آدمها همین اصل بدیهی را به راحتی فراموش می کنند و می توانند چنان خود را توجیه کنند این قدر را زیر پا بگذارند. ببینید کسانی که قدر آدمیتشان را با قدرت، با پول، با تجمل و با لذت عوض کرده اند. ببینید که محترم بودن به آدم بودن نیست. ببینید که آنها که قدرشان را حفظ می کنند و تن به هر چه نمی دهند، احمق، نادان، خودخواه و هزار چیز دیگه نام می گیرند. آدمی قدر دارد.

قدر آدمی این است که مردانگی داشته باشد، دیگردوستی داشته باشد و درس های دیگر را که همه می دانیم و گذاشته ایم روی طاقچه.

/ 0 نظر / 6 بازدید