تغییر

هر چی بیشتر فکر می کنم، می بینم که جامعه ایرانی همچنان تفاوت میان انواع تغییر را نفهمیده است. تغییر به هر قیمتی خوب نیست. تغییر حتی اگر تدریجی باشد با هر ابزاری و با هر روشی لزوما مفید نیست. تغییر باید در جهتی باشد که قدرت تصمیم گیری مردم در امور خود را در بلند مدت نهادینه کند. قدرت اگر دفعتی بیاید یا برود ویرانگر و فساد آور است. قدرت باید به اراده و تلاش درونی جامعه به دست آید تا جامعه برای آن ارزش قائل باشد.

توسعه اجتماعی و سیاسی تنها قدرت متوازن نیست. باید توجه کرد که تحمل پذیرش تفکر متفاوت و مخالف به همراه احترام به اصول، هنجارها و ارزش های می تواند مسیر توسعه باشد. اگرنه، هر چه به دست بیاوریم یک شبه یا بر باد خواهیم داد یا ویران خواهند کردش. آنچه در بهار عربی، مردم به دست آورده اند از نوع اول است و نه دوم. 

/ 0 نظر / 11 بازدید