اینجا خلاء است.

اینجا جایی است که ساعت از 26 ظهر گذشته، بیست ساعت دیگری تا انتهای روز باقی است. ماه چهل و سوم است ولی هنوز سال تمام نشده است.  اینجا جایی است که طول و عرضش از سیستم مختصاتی معمول جهان خارج است و با یک طول و عرض و ارتفاع نمی شود جایی را معلوم کرد. برای معلوم کردن هر نقطه به هفت پارامتر نیاز است. ارتفاع اینجا کمی بیش از چند روز نوری از سطح آبهای آزاد است. التبه تا حالا کسی آب آزادی پیدا نکرده است. همه آبها در پروازند و ارتفاع خودشان متغیر است در واقع آبها اینجا زیادی آزادند. ولی همچنان همان رسم زمینیان احمق برای اندازه گیری ارتفاع استفاده می شود.

اینجا دل آدم نمی گیرد چون فشار هوا آنقدر کم است، که چیزی نمی تواند به چیزی فشار بیاورد. اینجا وزن ها شوخی است. چیزی از چیزی سنگین تر نیست، همه چیز ایستاده در هوا، هوا که نیست البته، منظور همان معلق بودن چیزهاست. چیزها معلق هستند چون تعلق ندارند. آری جاذبه نوعی تعلق است که زمینیان به آن گرفتار آمده اند. هر که هم بامش بیش، برفش بیشتر است. اما اینجا نه که جاذبه، هیچ نیروی جذب کننده یا دفع کننده ای نیست. تعلقی نیست و از آنروست که همه چیز معلق است، همه چیز به هر سو می رود، از کنار هم می گذرند، برخوردی نیست. 

/ 0 نظر / 3 بازدید