مسئله روزانه

گاهی پیش خودم فکر می کنم هر آدمی باید یک مسئله برای خودِ خودش داشته باشد. صبح به صبح که از خواب بیدار می شود اول از هر چیزی به مسئله اش فکر کند، آنرا بسط دهد و چیزی به آن اضافه کند. باید دغدغه هر روزش باشد. آدم اگر مسئله ای مثل نخ تسبیح روزهایش را به هم وصل نکند، در این وانفسای هرکی هرکی روزگار ما گم می شود. یک روز به یک چیز فکر می کند و فردا یک چیز دیگر. پران می شود بین شاخه ها. 

باید چیزی باشد که هر روز بتوان به آن اضافه کرد. مثل یک گیاه کوچک بزرگش کرد و بهش پر و بال داد و تنومندش کرد. 

/ 0 نظر / 5 بازدید