شهر شب

شب که به شهر می آید، چراغ ها با زیشان می گیرد. برخی پشت سر هم در پی نظمی می ایستند، برخی گاهی می تابند و گاهی نه، برخی پررنگترند و برخی رنگشان متفاوت است. بسیاری هم متحرکند. این ستاره های زمینی هر کدام به کاری مشغولند. عده ای خانه ها را نور پاشیده اند و عده ای خیابان ها. دیرتر که می شود، تعدادیشان خاموش می شوند، اما بسیاریشان تا صبح نور می پاشند.

/ 1 نظر / 2 بازدید

http://junglestar.persianblog.ir/ خوش به حال ستاره هائی که رو زمين ميدرخشند....