درخت و بهار

درخت بیدار خواهد شد دوباره تا شروع کند به ساختن یکی از آن حلقه های کمرنگ. دوره ساختن حلقه پررنگش تمام شده. اگرچه دیگر این حلقه بافتن ها برایش روزمره شده است و حوصله اش سرریز کرده است. چه کند خوب. با این هیاهو که دیگر خوابش نمی رود. بیداری تنها راهی است که پیش رو دارد. از سر تکلیف بیدار است گویا. درخت زندگی را بدهکار است و روزی این بدهی را به تبر پرداخت خواهد کرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید