سخت و آسون

هوشنگ خان می گفت : « موضوعی که انتخاب کردی خیلی سخته!‌ باید خیلی براش وقت بذاری !!‌ می تونی ؟ »

بعد یه نگاه پر از سوال به من انداخت . زود فهمید که من مصمم تر از اونم که به نصیحت های اون گوش کنم!‌ نگاه پر از سوالش تبدیل به لبخندی شد و تو فکرای من گم شد.

/ 1 نظر / 2 بازدید
فرشاد

اگر اولين تک سلولی از مسير تکراری خود خارج نمی شد هيچگاه موجودی بنام انسان بوجود نمی آمد ... www.white.persianblog.ir ساده نگذريم ...