ببار ای ابر سنگین باردار

آسمان بار امانت نتوانست کشید و بارید و بارید و سخت بارید. ابرهای سیاه و رگبار تند. ناودون پرشده بود و آب با شدت از آن به بیرون می جهید. کوه ها ایستاده، نظاره گر، درخت ها خیس و رقصان. پرنده ها پنهان زیر برگها، زیر سقف ها و شیروانی ها. این ابرها، از آن طرف کوه ها آمده بودند. جایی دیگر بارور شده و باد هلشان داده اینجا. هوای گرم و سرد دعوایشان شده و حالا باریدن گرفته. ابر های تابستان اینجا مثل ابر بهار خودمان است. سبزه خیس و آدمکان پنهان در گوشه ها. باد ابرهای سیاه را هل داد به سمت دشت. تا فردا ببینیم ابرها از کجا می آیند!

/ 0 نظر / 7 بازدید