زنگ های سر من

در مغزم چیزی مدام زنگ می زند و مثل ناقوس در من موج می اندازد. این صدا تمام صداهای دیگر را خاموش می کند. چشمه تفکرم را می خشکاند و تمرکزم را می درد. این زنگ دیوانه وار تکرار می کند و تکرار می کند. چرخ می زنم ولی رهایی ندارم. 

/ 0 نظر / 10 بازدید