ایدوئولوژی و عقل گرایی

آنچه مایه دردسر ماست، عقل است. اگر نباشد چیز دیگریی جایش را می گیرد. چیزی مثل یک ایدئولوژی که آن هم برآمده از عقل است ولی از آنِ کسی دیگر است. نکته مهمتر آن است که در ایدئولوژی هدف آن عاقلی که آن را ارائه کرده هم معلوم نیست. صرف نظر از اینکه محتوای آن چه باشد، آورنده و مولف آن ایدئولوژی می تواند مقصودی در پی انتشار داشته باشد که ما از عمق آن آگاه نیستیم. برخی ایدئولوژی ها برای سلطه و خام کردن توده آمده، برخی با نیت هدایت به راهی که از نظر مولف راهِ رستگاریست آمده است. رو آوردن به ایدئولوژی ممکن است از راهٍ عقل بگذرد ولی تکیه بر ایدئولوژی به طور قطع از مدار عقل گرایی خارج است. آنچه نمی توان منکر شد تاثیر ما از ایدئولوژی های اطرافمان است. مستقیم و غیر مستقیم بر ما اثر گذارند. آنچه اهمیت دارد، هضم هر ایدوئولوژی در بستر عقل است. این نه تنها کافی نیست، بلکه باید مدام آن را با عقل سنجید و به روز کرد. 

/ 0 نظر / 7 بازدید