هوشنگ خان، نمی شه دیگه.

هوشنگ خان من و نگاه نکن. هوشنگ خان به من چیزی نگو. هوشنگ خان من و سرزنش نکن. تو می دونی که اگر می تونستم، این مسیر رو عوض می کردم. اینقدر با نگاهت و با سکوتت به من نگو هنوزم دیر نشده، می تونی، می شه. اینقدر خفتم نده. هم هم واسه خودم معذوریت هایی دارم خوب. اگر می شد که می کردم. نمی شه دیگه. نمی شه.

/ 0 نظر / 5 بازدید